Psykoterapiapalvelu CompassiON tarjoaa yksilö- ja ryhmätyönohjausta sosiaali- ja terveys- sekä opetusalalle ja järjestö- sekä projektityöhön, niin asiantuntija- ja esimiestyön kuin työyhteisön tueksi. 

Työnohjaus on vuorovaikutukseen perustuvaa dialogia joko parityönä tai ryhmässä. Työnohjaajan koulutettu ja kokenut ammattilainen, joka ohjaa keskustelullaan ja erilaisilla harjoituksilla edesauttaa työntekijän työssäjaksamista. Työnohjaus on ammatillisten ja persoonallisten valmiuksien lisäämistä. Työnohjaus keskittyy työhön, työn ja työntekijän itsensä tutkisteluun. Ohjausprosessi on tietoinen, älyllinen, tunneperäinen, sekä avoimuuden kehittämiseen pyrkivä. Tavoitteena on työssä kehittyminen ja toiminnan laadun varmistaminen.

Keskeistä on ohjattavan omaehtoisuus, aktiivinen ote ja vastuullinen sitoutuminen, sekä ammatillinen, että persoonallinen kehittyminen. Työnohjaus on ohjattavan ja ohjaajan välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa työhön liittyvien kysymysten käsittelyä ja ongelmien ratkaisua. Se on järjestelmällistä ja tavoitteellista, sekä samalla vuorovaikutus-, oppimis- ja ongelmanratkaisuprosessi. Työnohjaus on yleensä esimiehen tilaama, kuitenkin työnohjaustilanteet on luottamuksellisia sisällöltään.

Pyydä tarjous: paivi.marjo@gmail.com

Työnohjauksen tavoitteena on parantaa ohjattavan ammattitaitoa, edistää henkistä ja persoonallista kasvua, auttaa työn ongelmien hallinnassa, ehkäistä rutinoitumista, parantaa stressin hallintaa ja kirkastaa perustehtävää. Lisäksi työnohjaus auttaa ohjattavaa keskittymään työhön, johon hänet on palkattu.

Työnohjauksen avulla selkeytetään työkäytäntöjä, kehitetään tiimityötä ja parannetaan vuorovaikutusta. Työnohjaus toimii työkaluna muutoksen läpiviemisessä, sekä selkiyttää ja kehittää yksilön johtajuutta ja työyhteisössä tapahtuvaa johtamista. Lisäksi työnohjaus mahdollistaa työssä oppimisen ja ammatillisen kehittymisen, sekä lisää työhyvinvointia.

Työnohjaus on aina prosessi. Prosessi vaatii aikaa ja siksi työnohjauskin on hyvä suunnitella kestoltaan 1-3-vuotiseksi. Käytännön syistä prosessit voivat olla myös lyhyempiä tai esimerkiksi tietyn prosessin tai projektin tueksi. Työnohjauksen kesto räätälöidään tapauskohtaisesti juuri asiakkaan tarpeeseen sopivaksi. Voidaan myös sopia väliarviointietarpeista prosessin eri vaiheissa.

Työnohjaustapaamiset toteutuvat yleensä 3 - 4 viikon välein ja kestävät sovitun ajan tunnista kahteen tuntiin. Ellei tapaamisissa ole päätetty käsitellä akuutteja asiakastapauksia tai muuta välittömästi esiin nousevaa, kuten kriisejä tai muutoksia, työnohjauskerrat suunnitellaan yhdessä etukäteen asetettujen tavoitteiden pohjalta.

Työnohjaussopimus tehdään yleensä kirjallisesti. Aluksi on hyvä pitää 1-2 tutustumiskäyntiä kuulostellen miten työnohjaus voisi toimia. Tulen mielelläni pitämään työnohjausta asiakkaan tiloihin pääkaupunkiseudulla. Asiakkaat ovat tervetulleita myös omiin tiloihini Tikkurilaan.

Ota yhteyttä niin sovitaan tutustumiskäynti!

paivi.marjo@gmail.com